UCS privātuma politika

Pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679
Saturs:
1. Personas datu apstrāde
2. Privātuma politika
3. Personas datu apstrādes kategorijas
4. Personas datu apstrādes pamats
5. Mērķis personas datus apstrādāšanai
6. Personas datu iegūšana
7. Personas datu glabāšanas laika posms
8. Personas datu koplietošana
9. Personas datu aizsardzība
10. Klienta tiesības
11. Saziņa

Definīcijas:
• Personas dati – ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu
subjekts).
• Personas datu apstrāde – ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību
kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana,
strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana,
nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai
iznīcināšana.
• Klients – fiziska persona (datu subjekts), kuru var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz identifikatoru,
izmantojot personas datus, kas atrodas personas datu apstrādes sistēmā.
• Klienta “piekrišana” – ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta
vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu
apstrādei.
• Pārzinis – ir fiziska vai juridiska persona, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka
personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus, ka arī sniedz pieeju personas datiem.
• Pilnvarota persona – ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa
vārdā apstrādā personas datus.
• Sīkdatnes (cookies) – ir nelielas teksta datnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati), kas tiek izveidotas un
saglabātas klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot SIA UCS kompānijas interneta
vietnes (mājaslapas).
• Leģitīmas intereses – SIA UCS kompānijas leģitīmas intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu
piedāvājums, ka arī ir juridiskais pamats ar noteikumu, ka datu subjekta intereses vai pamat tiesības un
pamatbrīvības nav svarīgākas par kompānijas leģitīmajām interesēm. SIA UCS kompānijai ir tiesības apstrādāt
klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams, lai nodrošinātu savlaicīgu,
kvalitatīvu, ērtu apkalpošanu. Ka arī SIA UCS kompānijas iekšējo procesu izveidošanai un atbalstam, lai novērstu
krāpšanu attiecībā uz SIA UCS kompāniju.
• Profilēšana – ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana
nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt
aspektus saistībā ar fiziskās personas minētās personīgām vēlmēm: interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās
vietu vai pārvietošanos. Profilēšana tiek veikta, lai piešķirtu bonusus, veidotu un sūtītu individuālus piedāvājumus,
novēlējumus, kuri tiek piedāvāti tikai tiešā marketinga (biznesa mērķi) nolūkos un neradīs klientam tiesiskas sekas.
1. Personas datu apstrāde
• SIA UCS kompānija vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā klienta personas datus, pamatojoties uz Personas
datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 un citiem LR spēkā esošiem normatīviem aktiem.
• Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri pārvalda fizisko personu
datu apstrādes sistēmu, SIA UCS kompānija ievēro šādus principus:
– Nodrošina likumīgu, godprātīgu personas datu apstrādi;
– Saņemto personas datu apstrāde tiek veikta noteiktiem mērķiem ;
–  Saņemtie personas dati ir adekvāti, atbilstīgie;
– Saņemtie personas dati ir precīzi;
– Saņemtie personas dati netiek saglabāti ilgāk nekā nepieciešams un tiek likvidēti sasniedzot noteikto
mērķi;
– SIA UCS kompānija apstrādā personas datus ievērojot fizisko personu tiesības;
– SIA UCS kompānija nodrošina personas datus glabāšanu drošībā.
2. Privātuma politika
Privātuma politika attiecas uz ikviena klienta personas datu apstrādi un klientam piedāvāto pakalpojumu.
Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā SIA UCS kompānija vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un
aizsargā klienta personas datus. SIA UCS kompānija nodrošina likumīgu, godprātīgu klienta personas datu
apstrādi.
3. Personas datu apstrādes kategorijas
SIA UCS kompānija ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas:
• Dati, kurus klients pats paziņo SIA UCS kompānijai;
• Vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums;
• Korespondences adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
• Bankas dati;
• Videonovērošanas ieraksti un attēli;
• Komunikācijas dati. Informācija no e-pasta adreses – vēstules, kas ir saistīti ar klienta komunikāciju ar
kompāniju;
• Sīkdatnes – dati par SIA UCS kompānijas interneta vietnes apmeklēšanu. Ja klients nevēlas atļaut
izmantot sīkdatnes, klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā
vietnes lietošana var būt ierobežota.
4. Personas datu apstrādes pamats
• Klienta piekrišana. Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu (subjekta piekrišana) personas
datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums,
kas var tikt sniegts/atsaukts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot SIA UCS kompānijai apstrādāt personas datus.
Piekrišanas atsaukums neietekmē starp pusēm noslēgto līgumsaistību pienācīgu izpildi, apstrādes likumību
vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
• SIA UCS kompānijas leģitīmas intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu piedāvājums. SIA UCS
kompānijai ir tiesības apstrādāt klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un
pietiekams, lai nodrošinātu savlaicīgu, kvalitatīvu, ērtu apkalpošanu. Ka arī SIA UCS kompānijas iekšējo
procesu izveidošanai un atbalstam.
• SIA UCS kompānijas juridisko pienākumu izpilde. SIA UCS kompānija ir tiesīga apstrādāt klienta personas
datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, lai sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem
pieprasījumiem.
• Līguma noslēgšana un izpilde. Lai klientam sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus un apkalpošanu, SIA UCS
kompānija apkopo un apstrādā noteiktus personas datus, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas vai jau
noslēgtā līguma laikā.
• Sabiedrības interešu īstenošana vai oficiālo pilnvaru izpildīšana. SIA UCS kompānija ir tiesīga apstrādāt
personas datus. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts un aprakstīts normatīvajos
aktos.
• Apstrādājot Klienta personas datus, SIA UCS kompānija var veikt profilēšanu, lai piešķirtu bonusus, lai sūtītu
automatizētus individuālus piedāvājumus, kuri tiek piedāvāti tikai biznesa nolūkos un neradīs klientam
tiesiskas sekas.
5. Mērķis personas datus apstrādāšanai
• Līguma noslēgšanai vai grozīšanai un izpildei ar klientu. Mērķis attiecas uz jauniem pieteikumiem jau esošam
vai jaunam darījumam, pakalpojumam, jebkurā pieteikuma formā. Apstrādi veicam uz likuma un līguma
(darījuma) pamata
• Lai novērtētu klienta spēju pildīt līgumsaistības. Mērķis ietver datu apstrādi, tai skaitā, bet ne tikai, pirms
darījuma noslēgšanas un tā izpildes laikā, kas var ietvert ar informācijas apstrādi saistītas darbības
krāpniecības novēršanai un kredītrisku novērtēšanai. Apstrādi veicam uz likuma, līguma (darījuma), leģitīmas
intereses un datu subjekta sniegtas piekrišanas pamata.
• Efektīvas naudas plūsmas, t.sk., klienta maksājumu, pārvaldīšanai, Mērķis attiecas uz grāmatvedības
uzskaiti, nodokļu maksāšanu, norēķinu ar personu ietvaros veiktajām aktivitātēm.
• Tehniskā atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem. Mērķis attiecas uz pakalpojumu
sniegšanu un noslēgto līgumu (darījumu) izpildi, kā arī darbībām, ko nepieciešams veikt, lai nodrošinātu
pakalpojuma kvalitāti (piemēram, servisa zvans) un tml. Apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma)
pamata
• Videonovērošanas drošības nolūkiem un SIA UCS kompānijas leģitīmas intereses aizsardzībai (īpašuma
drošības nodrošināšanai). Mērķis attiecas uz pasākumiem, kas tiek veikti ar fiziskiem un loģiskiem
aizsardzības līdzekļiem, tai skaitā veicot videonovērošanu, caurlaižu režīmu un citus tehniskos un
organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu aizsardzību pret fiziskās iedarbības radītu apdraudējumu un
aizsardzību, kuru realizē ar loģiskās aizsardzības līdzekļiem. Apstrādi veicam uz likuma, līguma un leģitīmas
intereses pamata
• Nozares attīstības veicināšanai, jaunu pakalpojumu piedāvājumam, statistisko datu apstrādei un tirgus
analīzes veikšanai. Mērķis attiecas personas datu apstrādi, lai izvērtētu pakalpojumu pārdošanas rezultātus
nolūkā attīstīt un pilnveidot pakalpojumus, procesus, sistēmas un noteiktu uzņēmuma mērķus un attīstības
virzienus. Apstrādi veicam uz leģitīmas intereses pamata. Sistēmu dati, statistika un analītika
• Parādu administrēšana. Mērķis attiecas uz ar parāda piedziņu saistītām darbībām, tai skaitā saņemt, saglabāt
un apstrādāt parāda piedziņai nepieciešamos datus, kā arī sniegt un ievietot informāciju par parādu un
personu, ieskaitot personas datus, normatīvajos aktos noteiktā kartībā reģistrētās parādnieku un
kredītinformācijas (kredītvēstures) datu bāzēs, kā arī saglabāt un nodot trešajām personām informāciju, kas
iesniegta, pārraidīta un nosūtīta komersantam, tai skaitā personas datus, un ar darījumu saistīto informāciju,
lai nodrošinātu darījuma izpildi, kā arī gadījumos, kad persona nav pienācīgi pildījusi darījuma nosacījumus.
Apstrādi veicam uz likuma, līguma (darījuma) un leģitīmas intereses pamata.
6. Personas datu iegūšana
• SIA UCS kompānija iegūst klienta personas datus, kad klients:
–  Pierakstās SIA UCS interneta mājas lapā informācijas saņemšanai, kā arī izejmateriālu pasūtīšanai.
Apmeklē vai pārlūko SIA UCS kompānijas interneta vietnes.
–  Iegādājas un izmanto produktus vai pakalpojumus no SIA UCS kompānijas;
–  Piedalās SIA UCS apmācības kursos ar sertifikāta izsniegšanu;
–  Piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
–  Tiek filmēts ar videonovērošanas iekārtam;
• SIA UCS kompānija un to pilnvarotās personas, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu
Nr.2016/679 ir tiesīga apstrādāt klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām (piem., no
līzinga kompānijas), ja klients tam ir piekritis;
• SIA UCS kompānija un to pilnvarotās personas, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu
Nr.2016/679 ir tiesīga apstrādāt klienta personas datus, kas ir saņemti no klienta.
7. Personas datu glabāšanas laika posms

SIA UCS kompānija ir tiesīga apstrādāt un glabāt personas datus, kamēr:
– nav atsaukta klienta piekrišana personas datu apstrādei;
– Nepieciešams termiņš SIA UCS kompānijas leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
– Personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts normatīvajos aktos;
– ir spēkā līgumsaistības starp klientu un SIA UCS kompāniju;
– Līdz personas datu izmantošanas mērķa sasniegšanai, kas noteikta to saņemšanas brīdī.
8. Personas datu koplietošana
• SIA UCS kompānija sniedz klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši
normatīvo aktu prasībām un ņemot vērā konkrētās situācijas objektīvus apstākļus;
• Nepieciešamības gadījumā, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679, SIA UCS
kompānija nodot klienta personas datus SIA UCS kompānijas pilnvarotām personām, un/vai sadarbības
partneriem, aģentiem, pakalpojumu nodrošinātājiem un piegādātājiem, kas iesaistīti klientam pasūtīto vai
izmantoto produktu un pakalpojumu un to kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai (tajā skaitā, bet ne tikai
iekārtu izgatavotāji, uzstādītāji, remonta veicēji, piegādes, rēķinu/pavadzīmju, paziņojumu nosūtīšanas
nodrošinātāji, apsardzes, drošības, pārvaldības nodrošināšana,);
• SIA UCS kompānija ir tiesīga nodot klienta personas datus tiesībsargājošām iestādēm, citām valsts un
pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.
9. Personas datu aizsardzība
• Lai aizsargātu klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, iznīcināšanas
vai izpaušanas SIA UCS kompānija pielieto mūsdienu tehnoloģijas, ievēro tehniskas un organizatoriskas
prasības;
• SIA UCS kompānija rūpīgi pārbauda visas pilnvarotās personas, partnerus, aģentus, pakalpojuma sniedzējus,
kompānijas darbiniekus, kuri apstrādā klienta personas datus, ka arī izvērtē atbilstošu drošības pasākumu
pielietošanu un personas datu glabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• SIA UCS kompānija neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai
personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no SIA UCS kompānijas (piem., klienta vainas un/vai nolaidības
dēļ).
• SIA UCS kompānija, fizisku personu interešu aizsardzības nolūkos, nepārtraukti attīsta savus drošības
procesus un pasākumus, kas ietver personāla, informācijas un tehnisko resursu, IT infrastruktūras, iekšējo un
publisko tīklu, kā arī biroja ēkas aizsardzību. Šo pasākumu ietvaros tiek nodrošināts atbilstošs informācijas
aizsardzības līmenis, lai nepieļautu neautorizētu piekļuvi Personas datiem.
10. Klienta tiesības
• Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas un iebilst pret savu personas
datu profilēšanu;
• Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādes likumību un/vai saņemto pakalpojumu kvalitāti,
kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma;
• Klientam ir tiesības labot visus rīcībā esošos personas datus par sevi;
• Klientam ir tiesības pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav
nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “Tikt aizmirstam”), sniedzot
iesniegumu.
• Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras ir saņēmušas
informāciju par šo klientu;
• Klientam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”).
Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko klients ir sniedzis SIA UCS kompānijai, pamatojoties uz savu piekrišanu
vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības nepieciešams
iesniegt rakstveida iesniegumu.
11. Saziņa
Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar šo Privātuma politiku vai Personas datu apstrādi,
aicinām ar Mums sazināties, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.
SIA UCS, Lokomotīves 34, Rīga, LV-1057, Latvija
Mūsu informatīvais tālrunis +371 67409470
e-pasts: ucs@ucs.lv
Ja šī privātuma politika ir tulkota citās valodās, tad pretrunu gadījumā noteicošais ir teksts latviešu valodā.